top of page

PITKÄAIKAISMITTAUSTEN ASIAKASHYÖDYT

Melu

 

AuresSound® soveltuu monenlaiseen melun mittaamiseen. Olipa kyse työntekijöiden suojeleminen melusta aiheutuvilta vaaroilta (85/2006), asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaisista melumittauksista (luvut 11–13) tai VNp 993/1992 mukaisista ympäristömelumittauksista (YM ohjeen 1/95 mukaan). 

 

Esimerkkitapaus

Eräs Pohjois-Suomessa sijaitseva suurteollisuusalue halusi selvittää valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvojen omien tavoitearvojensa toteutumista. Erityisesti tehdasalueen melun nahdollinen leviäminen läheisille loma-asutusalueille huomioitiin mittausasetelmassa. Melua mitattiin sekä tehdasalueella, että loma-asutusalueilla useassa pisteessä kaksi viikkoa. Tuloksia analysoitaessa tunnistettiin tehtaan toiminnassa myös yksittäisiä melulähteitä, jotka kuuluivat erityisen hyvin loma-asutusalueilla. Näitä tietoja voidaan hyödyntää myös kunnonvalvonnassa, koska poikkeava melu on usein myös merkki ongelmista laitteen toiminnassa. Tehtaalle asetetut tavoitearvot täyttyivät kuitenkin pääosan ajasta.

UI scr shot 2021-03-09 160246.png

Eri mittapisteiden melukuvaajat käyttöliittymässä

Pitkäaikaismittausten hyötyjä tilaajalle

  • tasojen vaihtelu eri aikoina: päivä vs. yö, viikko vs viikonloppu

  • eri tuotantotilanteiden vaikutus melutasoihin

  • eri tuulensuuntien vaikutus meluun naapurustossa

  • mahdolliset laiteviat esim. puhaltimet

Pienhiukkaset

 

AuresAir® soveltuu sekä sisä- että ulkotiloissa tehtäviin PM2,5 ja PM10 hiukkasmäärityksiin. Näitä mittauksia ohjaavat mm. STM:n asumisterveysasetus (545/2015,19 §), VN:n asetus ilmanlaadusta (79/2017, 4 §). Lisäksi AuresAir® soveltuu sisäilmastoluokituksen hiukkaspitoisuuden tavoitearvojen tarkkailuun.

Esimerkkitapaus

Eräällä kivenmurskaamolla oli tarvetta selvittää, toteutuvatko valtioneuvoston asetuksessa 79/2017 määrätyt pien- ja hengitettävien hiukkasten raja-arvot. Murskaamo sijaitsi valtatien ja asuinalueen välissä. Mittauksissa käytettiin valon sirontaan perustuvia AuresAir® mittalaitteita. Mittauksissa selvitettiin PM10 ja PM2,5 pitoisuudet useasta kohteesta kahden viikon ajan. Kahden mittausviikon jälkeen raportissa selvitettiin murskaamon osuus eri mittauspisteissä vertaamalla mittaustuloksia ja aikoja eri pisteissä. Raportin seurauksena murskaamon toimintatapoja muutettiin vähemmän hiukkaspäästöjä tuottavaksi.

Pitkäaikaismittausten hyötyjä tilaajalle

  • tasojen vaihtelu eri aikoina: päivä vs. yö, viikko vs viikonloppu

  • eri tuotantotilanteiden vaikutus pienhiukkastasoihin

  • eri tuulensuuntien vaikutus hiukkastasoihin naapurustossa

  • mahdolliset poikkeustilanteet: esim. liikenne, prosessihäiriöt, vuodenajat

  • työhygienia: vertailut raja-arvoihin

bottom of page